§1 – Føremål

Føremålet med laget er å styrkja interessa for og auka kjennskapen til diktaren og nasjonalskalden Per Sivle og forfattarskapen hans.

§ 2 - Verksemd

Det målet kan me nå ved å:

 • sjå til at Per Sivle og forfatterskapen hans vert gjort betre kjende gjennom aktivitetar og tiltak i regi av Sivle-laget, og ved bruk av laget sine sosiale media.
 • medverka til at radio, fjernsyn og filmar om Per Sivle og forfatterskapen hans vert tekne vare på, gjort tilgjengelege og nytta.
 • arbeida for at det vert gjeve ut publikasjonar om Per Sivle og forfatterskapen hans.
 • skipa til minst eitt årleg Sivle-seminar. Innhaldet på slike seminar kan vera: føredrag, litterære studiar og ekskursjonar, dramatisering, musikk- og songaktivitetar.

Sivle-laget skal arbeida for å auka kjennskapen til Sivle-minna (bautasteinar, utstillingar, samlingar, mor si grav, Sivle-laget sine eignelutar m.m.), stø vedlikehaldet der det trengst, og leita målretta etter skattar som naturleg høyrer heime i desse samlingane.

§ 3 - Medlem

a) Sivle-laget er landsfemnande og gjeld for einskildpersonar, familiar og organisasjonar, til dømes skular, verksemder, institusjonar, kommunar og fylkeskommunar.

b) Medlemskapen gjeld frå den dagen ein melder seg inn/registrerer medlemskap. Medlemmer godtek laget sine vedtekter og betaler medlemspengar/-kontingent.

c) Medlemskapen fylgjer kalenderåret, og kontingenten varierer for ulike kategoriar medlemmer. Satsane vert fastsette kvart år av årsmøtet, og medlemskapen blir betalt på forskot.

d) Utmelding må skje ved melding til styret i Sivle-laget og gjeld frå tidspunkt for registrering i medlemsregisteret.

e) Medlemmer som skuldar kontingent for meir enn eitt år, har ikkje stemmerett eller andre rettar, og kan av styret slettast som medlemmer i laget.

f) Æresmedlemskap og utmerkingar kan tildelast etter fastsette retningslinjer.

§ 4 - Styre

a) Sivle-laget vert leia av styret som tek avgjerd i saker mellom årsmøta.

b) Sivle-laget har eit styre på 7 medlemmer. Av styremedlemmene vel styret nestleiar, kasserar, skrivar og redaktør for medlemsblad.

c) Styret skal:

 • a. leia laget etter vedtektene og dei vedtaka som årsmøtet gjer.
 • b. utarbeida retningslinjer for Sivle-laget og styrearbeidet.
  c. oppnemna komitear/utval/personar til særskilde oppgåver og utarbeida instruks for desse, der det er naudsynt. Desse kan ikkje gjera avtalar eller representera Sivle-laget utan styret si godkjenning.
 • d. administrera og føra naudsynt kontroll/vedlikehald med Sivle-laget sin økonomi, dokumentasjon og eignelutar i tråd med gjeldande retningslinjer, instruksar og det som er vedteke.
 • e. representera Sivle-laget i samfunnet.
 • f. innstilla valnemnd for val på årsmøtet.

 d) Styret kan samla inn midlar til særlege føremål.

e) Styreleiar kallar inn til styremøte. Styret er vedtaksført når minst 4
styremedlemmer er til stades.

f) Styreleiaren har dobbelstemme ved stemmelikskap.

g) Varafolk har møte- og talerett og får innkalling til styremøta.

§ 5 - Rekneskap

a) Rekneskapen skal førast av ein rekneskapskunnig person.

b) Styreleiar attesterer alle utgiftsvedlegg.

c) Styreleiar og nestleiar har prokura (fullmakt) og underteiknar i fellesskap.

 § 6 - Revisjon

a) Rekneskapen skal reviderast av ein rekneskapskunnig person.

b) Revisor vert vald av årsmøtet etter tilråding frå valnemnda.

c) Revisjonsmelding skal utarbeidast og leggjast fram for årsmøtet.

§ 7 - Årsmøte

a) Årsmøtet er Sivle-laget sitt høgaste rådsorgan.

b) Årsmøtet vert halde kvart år i tida mellom april og september.

c) Årsmøtet skal knytast til eit Sivle-seminar/arrangement.

d) Årsmøtet skal kallast inn med varsel minst ein månad på førehand, med tilvising/lenke til der dokumenta for årsmøtet er gjort tilgjengelege.

e) Saker som skal handsamast på årsmøtet, må vera styret i hende seinast 14 dagar før.

f) Årsmøtet handsamar årsmelding, rekneskap, innkomne saker, arbeidsprogram, medlemspengar, budsjett og vedtektsendringar, og vel styre, vara, revisor og valnemnd.

g) Styreleiaren vert vald for 1 – eitt – år om gongen i særskilt val.

h) Det skal veljast 3 styremedlemmer og 3 varafolk for 2 – to – år om gongen.

i) Det skal veljast 3 medlemmer til valnemnd, helst for 3 – tre – år om gongen, 1 på val kvart år. Den som har sete lengst, kallar valnemnda saman, styrer valet på årsmøtet og går ut or valnemnda.

j) Samansetnad av styremedlemmer, varafolk og valnemnd skal helst representera Sivle-laget geografisk.

k) Kvar medlem (einskildperson, familie og organisasjon) har 1 – ei – stemme ved deltaking på årsmøtet.

l) Årsmøtet er vedtaksført med talet på stemmene til dei som deltek, anten ved frammøte eller på nett.

 § 8 - Omframt årsmøte

a) Omframt årsmøte kan kallast inn av styret eller når 1/3 av medlemmene krev det, med minst 14 dagars varsel.

b) Berre dei sakene som er årsak til innkallinga, skal handsamast på møtet.

c) Møteinnkalling og vedtak skjer etter same reglar som for vanlege årsmøte

§ 9 - Endring av vedtektene

Framlegg til endringar av vedtektene skal sendast styret innan 14 dagar før årsmøtet.

§ 10 - Oppløysing (denne paragrafen kan ikkje endrast) 

a) Oppløysing av Sivle-laget kan berre skje etter handsaming på 2 etterfylgjande, ordinære årsmøte. I båe høve må det vera 2/3 fleirtal for oppløysing.

b) Ved oppløysing skal laget sine verdiar setjast av til eit fond og nyttast til føremål nemnde i § 1 i vedtektene. Aurland, Voss og Drammen kommunar forvaltar fondet til vedlikehald av Sivle-minna.